PRIVACY WETGEVING / KTK UDENHOUT


AVG wet ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) ingetreden.

Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. 


Gegevens die wij bewaren en verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, tel. nummer, E-mail adres en IBAN nummer.
  • Alle persoonsgegevens welke door elk lid aan de vereniging zijn opgegeven, zijn  voor eigen gebruik.
  • Wij: Senioren Biljartvereniging KTK (sbvKTK), stellen alles in het werk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen om te voorkomen dat ze bloot worden gesteld aan onrechtmatige verwerking.
  • Maar we hebben deze gegevens nodig voor o.a. het afhandelen van uw betaling(en), het verzenden van ledenaangelegenheden zoals o.a. wedstrijdprogramma en contacten met Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant. Verder voor evt. nieuws(berichten) en om met U contact op te nemen wanneer dit noodzakelijk is.
  • sbvKTK zal Uw persoonsgegevens niet langer bewaren als strikt noodzakelijk.
  • En verstrekt alleen gegevens aan derden voor de uitvoering die noodzakelijk zijn, b.v. aan Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant.
  • Iedereen heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Wanneer noodzakelijk verzoeken wij U dan een kopie van uw identiteitsbewijs ter controle mee te sturen.  U dient de pasfoto en het burgerservice nr. onleesbaar c.q. zwart te maken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij het secretariaat. De secretaris zal zo snel als mogelijk (binnen 4 weken) op Uw verzoek reageren.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • sbvKTK zal passende maatregelen treffen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  • Twijfelt U dat e.e.a. niet goed beveiligd is neem dan contact op met de secretaris.

    Namens sbvKTK Udenhout,  Ton Brekelmans (voorzitter)  & Hans Peijnenburg (secretaris)